Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes internetinėje parduotuvėje www.pievosbirstone.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB Gražiai Gražu (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą bei kitą reikiamą informaciją, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki galutinio abiejų sutarties šalių pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
 2. Šios Taisyklės taip pat galioja ir prekių užsakymams telefonu, el. paštu bei socialiniuose tinkluose.
 3. Teisę įsigyti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni nei 20 metų asmenys.
 4. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su dalimi ar visomis Taisyklių nuostatomis, Prekių užsakymo pateikimas negalimas.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje ar telefonu sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti įsigytas prekes tik tuo atveju, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos, nebuvo sugadintos, naudojamos, iš esmės nepasikeitė jų išvaizda ir tokių prekių grąžinimas yra galimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Ši nuostata netaikoma augalams bei tinkamos kokybės maisto prekėms.

Pardavėjo teisės

 1. Jei Pirkėjas pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir yra taikomi visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

Pirkėjo pareigos

 1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus, jei tokie taikomi, ir priimti užsakytas prekes. Už prekes galima atsiskaityti naudojantis internetine bankininkyste, mokėjimo iniciavimo paslaugų teikėjų paslaugomis, bankiniu pavedimu ir prekių pristatymo/atsiėmimo metu (paslauga galima tik tuo atveju, jei pasirenkamas pristatymas kurjeriu į namus ar darbovietę arba prekių atsiėmimas fizinėje parduotuvėje).
 2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 3. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą neatlikus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo gauna pranešimą apie atliktą mokėjimą.
 4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų pareigų.

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarydamas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir / ar duomenų perdavimo klaidomis.
 2. Pardavėjas, laikydamasis šiose Taisyklėse numatytų sąlygų, įsipareigoja Pirkėjui perduoti pastarojo užsakytas prekes, kai už jas buvo tinkamai ir laiku atsiskaityta.
 3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. Pirkėjui atsisakius priimti naujai pasiūlytas prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 4. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis, vadovaudamasis internetinės parduotuvės Privatumo politika bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 5. Pardavėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų pareigų.

Prekių pristatymas

 1. Įprastai Prekės išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo gavimo. Pirkėjo įsigyti daiktai pristatomi prekių pristatymo paslaugas teikiančių įmonių Pirkėjo nurodytu adresu per 2-5 darbo dienas nuo išsiuntimo, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomų prekių nėra Pardavėjo sandėliuose arba prekės užsakomos esant didesniam užimtumui, šventiniam laikotarpiui. Prekės į Neringą nepristatomos, nebent būtų sutarta kitaip. Pristatymui į Neringą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
 2. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.
 3. Alkoholiniai gėrimai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. Alkoholinių gėrimų užsakymą Pirkėjas gali pateikti bet kada, tačiau tais atvejais, kai užsakyme yra alkoholinių gėrimų, šio pristatymas ar atsiėmimas bus vykdomas tik tuo metu, kuomet alkoholinių gėrimų prekybos nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, tai yra, darbo dienomis ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val., išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi.
 5. Kilus abejonių dėl prekes atsiimančiojo amžiaus, kurjeris ar Pardavėjas gali paprašyti pateikti asmens dokumentą. Nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholinių gėrimų pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai (jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu) grąžinami Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dienos, kada prekės turėjo būti pristatytos Pirkėjui. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas. Jei Pirkėjas už prekių pristatymą nebuvo sumokėjęs iš anksto, o dėl pirmiau nurodytų priežasčių prekės negali būti perduotos Pirkėjui, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui prekių pristatymo išlaidas.
 6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovu patikrinti prekių pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 7. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų, Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime.
 8. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 9. Nustačius prekių kiekio ir / ar kokybės ir / ar asortimento neatitikimus, Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
 10. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, visos paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 11. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
 12. Prekes taip pat galima atsiimti PIEVOS fizinėje parduotuvėje adresu J. Basanavičiaus a. 16, LT-59211 Birštonas.

Prekių grąžinimas

 1. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 3.2. punktas arba dėl to, kad prekės buvo nekokybiškos, prekių grąžinimo išlaidos yra padengiamos Pirkėjo. Šiuo atveju Pirkėjo už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.
 2. Už grąžinamų prekių tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra sukomplektuotos ir / ar tinkamai supakuotos, Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
 3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir / ar buvo sugadintos ir / ar prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Prekės taip pat negrąžinamos kitais šių Taisyklių 3.2. punkte numatytais atvejais.
 4. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekių ir siuntos pakuotėje kartu su prekių dokumentais. Prieš grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju per kontaktinę formą adresu https://pievosbirstone.lt/kontaktai/ ir nurodyti užsakymo numerį, datą, užsakymo sumą, norimas grąžinti prekes, būsimą prekių pristatymo datą ir sąskaitą pinigų grąžinimui.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Vadovaujantis į LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 2 d., Pirkėjas ir Pardavėjas sutaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 2 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teismuose). Visi veiksmai, atlikti naudojantis prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu), laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip.

Baigiamosios nuostatos

 1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama internetinėje parduotuvėje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Atnaujinimo data: 2022-11-01.